Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden voor coaching bij coachingspraktijk Focus YourSelf, van Yvonne Stiegelis
coach, ADD, ADHD, coaching, Teteringen, Breda, Yvonne Stiegelis
16714
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16714,bridge-core-2.3.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-22.3,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
Algemene voorwaarden

Opdrachtnemer: Yvonne Stiegelis, coach en eigenaar Coachingspraktijk Focus YourSelf

 

Opdrachtgever: cliënt/coachee, partij die de dienstverlening van Coachingspraktijk Focus YourSelf inkoopt, dan wel deelnemer aan bijeenkomsten, trainingen en workshops.

 

Dienstverlening: coaching (fysiek of telefonisch), geven van trainingen en workshops, organiseren en geven van bijeenkomsten, houden van adviesgesprekken.

 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor werkzaamheden tussen Coachingspraktijk Focus YourSelf en opdrachtgevers.

 

Betalingsvoorwaarden

 • De factuur zal aan het eind van een consult aan de opdrachtgever worden overhandigd. De betaling geschiedt ter plaatse per PIN-betaling. Betaling van de facturen van telefonische consulten, bijeenkomsten, workshops en andere werkzaamheden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is afgesproken en schriftelijk bevestigd is door Coachingspraktijk Focus YourSelf.
 • Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum is betaald, zal €10 administratiekosten in rekening gebracht worden.
 • Alle prijzen zijn inclusief de van toepassing zijnde BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Afspraken dienen ten minste een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden; dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt, wordt het tarief van het gemiste consult in rekening gebracht. 
 • Indien na de betaling van vijf coachingsessies de opdrachtgever de overeenkomst eerder dan de overeengekomen vijf coachingsessies wil annuleren, worden alleen de kosten van de ongebruikte sessies minus de kosten van één extra consult terugbetaald.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever, maar heeft geen resultaatsverplichting en kan derhalve geen garanties geven op het resultaat.
 • De cliënt/deelnemer heeft een inspanningsverplichting en is verplicht actief mee te werken aan de dienstverlening van Coachingspraktijk Focus YourSelf. 
 • Coachingspraktijk Focus YourSelf is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen van deelnemers op de locatie waar de deelnemers gecoacht worden, indien dat een andere locatie is dan vestigingslocatie van Coachingspraktijk Focus YourSelf, te weten Hoge Gouw 5 in Teteringen.
 • Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
 • De opdrachtnemer/coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.
 • Opdrachtgever/cliënt/coachee is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingssessies als de periode daarna.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aansprakelijkheid tegenover derden die geen contractpartij zijn.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die opdrachtgever verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voort kunnen vloeien uit gesprekken die opdrachtgever met opdrachtnemer heeft gehad.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Coachingspraktijk Focus YourSelf opgeschort. Indien het voldoen aan de verplichtingen door Coachingspraktijk Focus YourSelf niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden en de opdracht terug te geven aan de cliënt/opdrachtgever indien de opdrachtnemer van mening is dat er belemmeringen spelen, die een succesvol coachingstraject in de weg staan, zoals het niet nakomen van de inspanningsverplichting vanuit de cliënt/opdrachtgever of zelfs tegenwerking vanuit de cliënt. 


Privacy en geheimhoudingsplicht

 • Alles wat tussen opdrachtnemer en cliënt wordt besproken, is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder toestemming van de opdrachtgever wordt aan niemand informatie verstrekt. Indien opdrachtnemer in een uitzonderlijk geval informatie bij derden zou willen opvragen, wordt opdrachtgever altijd eerst om toestemming gevraagd.
 • Coachingspraktijk Focus YourSelf is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever aan derden, voor zover derden niet betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht. 
 • Coachingspraktijk Focus YourSelf zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever/deelnemer. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Coachingspraktijk Focus YourSelf geen mededeling doen aan derden over de aanpak van Coachingspraktijk Focus YourSelf, de werkwijze en dergelijke.


Rapportage en Dossier

Gegevens van opdrachtgever die voor het verlenen van de diensten in de administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de persoonlijke gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. De opdrachtgever heeft toegang tot inzage in het eigen dossier. Dit dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. Opdrachtgever is gerechtigd het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij Coachingspraktijk Focus YourSelf.

 

Klachten

Indien opdrachtgever onverhoopt klachten heeft betreffende de dienstverlening vanuit Coachingspraktijk Focus YourSelf bespreekt de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk met opdrachtnemer.