Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden voor coaching bij coachingspraktijk Focus YourSelf, van Yvonne Stiegelis
coach, ADD, ADHD, coaching, Teteringen, Breda, Yvonne Stiegelis
16714
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16714,bridge-core-2.3.7,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-22.3,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.2.0,vc_responsive
Algemene voorwaarden

Opdrachtnemer: Yvonne Stiegelis, coach en eigenaar Coachingspraktijk Focus YourSelf

Opdrachtgever: partij die de dienstverlening van Coachingspraktijk Focus YourSelf inkoopt, zijnde cliënt/coachee, dan wel deelnemer aan bijeenkomsten, trainingen en workshops, en eventuele werkgever van de cliënt. Indien in deze algemene voorwaarden nadrukkelijk en alleen de cliënt zelf en niet de werkgever wordt bedoeld, staat er ‘opdrachtgever/cliënt’ of ‘cliënt’.

Dienstverlening: coaching (fysiek of digitaal), geven van trainingen en workshops, organiseren van en spreken tijdens bijeenkomsten, houden van adviesgesprekken.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor werkzaamheden tussen Coachingspraktijk Focus YourSelf en opdrachtgevers.

 

Betalingsvoorwaarden

 • De factuur voor een coachingstraject van meerdere coachsessies zal bij voorkeur vóór aanvang van de eerste coachsessie aan de opdrachtgever worden gestuurd. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is afgesproken en schriftelijk bevestigd is door Coachingspraktijk Focus YourSelf.
 • De factuur van één losse coachsessie zal aan het eind van een coachsessie aan de opdrachtgever worden overhandigd. De betaling geschiedt dan ter plaatse per PIN-betaling.
 • Betaling van de facturen van telefonische consulten, bijeenkomsten, workshops en andere werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn, tenzij anders is afgesproken en schriftelijk bevestigd is door Coachingspraktijk Focus YourSelf.
 • Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum is betaald, zal €10 administratiekosten in rekening gebracht worden.
 • Alle prijzen zijn inclusief de van toepassing zijnde BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Voor bedrijven/werkgevers wordt een offerte op maat gemaakt, waarbij gewerkt wordt met vaste prijsafspraken.
 • Afspraken dienen ten minste een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden; dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt, wordt het tarief van het gemiste consult in rekening gebracht.
 • Indien na de betaling van een coachingstraject de opdrachtgever de overeenkomst eerder dan de overeengekomen coachsessies wil annuleren, worden alleen de kosten van de ongebruikte sessies minus de kosten van één extra consult terugbetaald.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever, maar heeft geen resultaatsverplichting en kan derhalve geen garanties geven op het resultaat.
 • De opdrachtgever heeft een inspanningsverplichting en is verplicht actief mee te werken aan de dienstverlening van Coachingspraktijk Focus YourSelf.
 • Coachingspraktijk Focus YourSelf is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen van deelnemers op de locatie waar de deelnemers gecoacht worden, indien dat een andere locatie is dan vestigingslocatie van Coachingspraktijk Focus YourSelf, te weten Hoge Gouw 5 in Teteringen.
 • Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.
 • De opdrachtnemer/coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.
 • Opdrachtgever/cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingssessies als de periode daarna.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aansprakelijkheid tegenover derden die geen contractpartij zijn.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die opdrachtgever verstrekt en uit de eventuele contacten en overeenkomsten met derden die voort kunnen vloeien uit gesprekken die opdrachtgever met opdrachtnemer heeft gehad.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Coachingspraktijk Focus YourSelf opgeschort. Indien het voldoen aan de verplichtingen door Coachingspraktijk Focus YourSelf niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden en de opdracht terug te geven aan de opdrachtgever indien de opdrachtnemer van mening is dat er belemmeringen spelen, die een succesvol coachingstraject in de weg staan, zoals het niet nakomen van de inspanningsverplichting vanuit de opdrachtgever of zelfs tegenwerking vanuit de opdrachtgever.


Privacy en geheimhoudingsplicht

 • Alles wat tussen opdrachtnemer en opdrachtgever/cliënt wordt besproken, is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder toestemming van de cliënt wordt aan niemand informatie verstrekt. Indien opdrachtnemer in een uitzonderlijk geval informatie bij derden zou willen opvragen, wordt cliënt altijd eerst om toestemming gevraagd.
 • Coachingspraktijk Focus YourSelf is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de cliënt aan derden, voor zover derden niet betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht.
 • Coachingspraktijk Focus YourSelf zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de cliënt. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Coachingspraktijk Focus YourSelf geen mededeling doen aan derden over de aanpak van Coachingspraktijk Focus YourSelf, de werkwijze en dergelijke.


Rapportage en Dossier
Gegevens van opdrachtgever die voor het verlenen van de diensten in de administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat de persoonlijke gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel de dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. De opdrachtgever/cliënt heeft toegang tot inzage in het eigen dossier. Dit dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. Opdrachtgever is gerechtigd het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij Coachingspraktijk Focus YourSelf.

 

Klachten
Indien opdrachtgever onverhoopt klachten heeft betreffende de dienstverlening vanuit Coachingspraktijk Focus YourSelf bespreekt de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk met opdrachtnemer.


×

Neem contact op via WhatsApp!

× Aan de slag? Stuur me een appje!